Pinx

Algemene voorwaarden

Artikel 1: Begripsbepaling

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

De interieurarchitect: de natuurlijke persoon, maatschap, vennootschap of rechtspersoon die in opdracht van een wederpartij werkzaamheden verricht op het gebied van interieurarchitectuur.

De opdrachtgever: de natuurlijke persoon, maatschap, vennootschapof rechtspersoon die aan de interieurarchitect als wederpartij opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden;

De opdracht of de overeenkomst: de overeenkomst tussen deopdrachtgever en de interieurarchitect met betrekking tot de uitvoering van werkzaamheden door de interieurarchitect.

Het project: het pand, gebouw of bouwwerk, of onderdeel daarvan,waarop de aan de interieurarchitect verstrekte opdracht betrekking heeft.

Artikel 2: Toepasselijkheid algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en opdrachtbevestigingen met betrekkingen tot diensten van de interieurarchitect, leveringen van zaken door de interieurarchitect en voorts alle overige overeenkomsten gesloten met de interieurarchitect, een en ander conform de vermelding op de offerte of opdracht-bevestiging, tenzij anders is vermeld of partijen uitdrukkelijk van deze voorwaarden afwijken.

Artikel 3: Offertes en opdrachtbevestigingen

3.1Offertes van de interieurarchitect zijn geheel vrijblijvend en kunnen, tot het moment dat de interieurarchitect de opdracht schriftelijk heeft bevestigd, worden herroepen.

3.2Een verstrekte opdracht, waarbij de diensten en activiteiten van de interieurarchitect staan omschreven, wordt door de interieurarchitect schriftelijk bevestigd en door de opdrachtgever voor akkoord ondertekend. Mondelinge afspraken en bedingen zijn slechts bindend nadat deze schriftelijk door de interieurarchitect zijn bevestigd.

3.3Het bepaalde in lid 2 van dit artikel laat onverlet de mogelijkheid van beide partijen om de totstandkoming van de opdracht door andere middelen te bewijzen

3.4Indien geen van beide partijen de opdracht schriftelijk heeft bevestigd, of de opdrachtbevestiging nog niet voor akkoord door de opdrachtgever is ondertekend, en de opdrachtgever er desondanks mee instemt dat de interieurarchitect aanvangt met de uitvoering van de opdracht, dan wordt opdrachtgever geacht de opdracht conform de offerte te hebben verstrekt.

Artikel 4: Uitvoering opdracht

4.1De interieurarchitect zorgt dat hij voldoende is toegerust om de verantwoordelijkheid voor het project, waarop de opdracht betrekking heeft, te kunnen dragen. De interieurarchitect fungeert als vertrouwensman van de opdrachtgever.

4.2De opdrachtgever verschaft tijdig alle informatie en neemt tijdig de beslissingen die voor een goede uitvoering van de opdracht noodzakelijk zijn.

4.3De opdrachtgever geeft geen opdrachten, orders of aanwijzingen ter zake het project aan derden, zonder de interieurarchitect daarin te kennen.

4.4De opdrachtgever zorgt voor een deugdelijk casco, alsmede een werkbare, indien nodig ontruimde, werkruimte voor de interieurarchitect.

Artikel 5: Honoraria, bureaukosten, kosten van derden

5.1De honorering van de interieurarchitect wordt in vooraf bepaalde termijnen voldaan en kan als volgt worden overeengekomen:

(a) volgens een percentage van de uiteindelijke bouw- en inrichtingssom, vermeerderd met in rekening gebracht bouwkundig meerwerk van de respectievelijke aannemer(s); of

(b) op basis van een van te voren vastgesteld uurtarief; of

(c) door een vast bedrag, exclusief de omzetbelasting, af te spreken.

5.2De in lid 1 bedoelde honorering is exclusief bureaukosten, reis- en verblijfskosten, lichtdruk- en plotkosten, kosten van adviseurs, kosten voor het (doen) houden van toezicht op de uitvoering van de bouw, kosten van revisietekeningen, kosten van het (doen) opmeten en het in tekening brengen van bestaande toestanden. Deze kosten worden afzonderlijk zo veel mogelijk gespecificeerd aan de opdrachtgever in rekening gebracht.

5.3Een afzonderlijke vergoeding is verschuldigd voor kosten die onvoorzien waren ten tijde van het aanvaarden van de opdracht.

Artikel 6: Honorarium bij gewijzigde opdracht

6.1De opdrachtgever is een afzonderlijke vergoeding verschuldigd voor aanvullende werkzaamheden (meerwerk) die de interieurarchitect verricht ten gevolge van:

(a) gewijzigde (overheids)voorschriften of overheidsbeschikkingen, of

(b) wijzigingen van het ontwerp op verzoek van de opdrachtgever, nadat het ontwerp is vastgesteld of goedgekeurd.

De interieurarchitect informeert de opdrachtgever tijdig over de aard van de aanvullende werkzaamheden en de kosten hiervan, tenzij dit door omstandigheden niet mogelijk is en het verrichten van de aanvullende werkzaamheden geen uitstel toelaat of ernstige vertraging oplevert.

6.2Indien tijdens de uitvoering van de opdracht blijkt dat voor een behoorlijke vervulling van de opdracht aanvullende werkzaamheden moeten worden verricht door de interieurarchitect of een door deze in te huren derde, zonder dat dit het gevolg is van de in lid 1 bedoelde situaties, dan zullen partijen in onderling overleg de overeenkomst aanpassen.

Artikel 7: Betaling en invorderingskosten

7.1De declaraties van de interieurarchitect dienen binnen 14 dagen na de declaratiedatum te worden voldaan door overboeking op de bank- of girorekening van de interieurarchitect. Na het verstrijken van deze betalingstermijn is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim, zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist. In dat geval worden alle vorderingen en overige termijnen van de interieurarchitect terstond opeisbaar.

7.2Vanaf het moment dat de opdrachtgever in verzuim is ten aanzien van enige betalingsverplichting is een rente over het openstaande bedrag verschuldigd van 1,5% per maand, met als minimum in ieder geval de op dat moment geldende wettelijke (handels)rente.

7.3Alle door de interieurarchitect gemaakte kosten om voldoening van zijn declaratie te verkrijgen, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke kosten, zijn voor rekening van de opdrachtgever.

7.4De buitengerechtelijke kosten worden berekend volgens de staffel Buitengerechtelijke incassokosten (BIK):

over de eerste € 2.500,-     15% over de volgende € 2.500,-     10% de volgende € 5.000,-     5% over de volgende € 190.000,-     1% over het meerdere     0,5% zulks met een minimumvergoeding van € 40,- en met een maximumvergoeding van € 6.775,-

7.5Indien de invordering van een declaratie leidt tot een gerechtelijke procedure, dient de opdrachtgever de door de interieurarchitect gemaakte werkelijke advocaat- en/of deurwaarderskosten te vergoeden. De werkzaamheden van de door de interieurarchitect ingeschakelde juridische bijstand dienen naar de normen van de NOvA en KBvG in redelijkheid in rekening te zijn gebracht.

7.6De opdrachtgever dient te betalen zonder korting, opschorting of verrekening met enige al dan niet betwiste tegenvordering op de interieurarchitect.

7.7Elke betaling strekt steeds ter voldoening van in de eerste plaats van rente en kosten en in de tweede plaats van de oudste nog openstaande declaratie, ongeacht of de opdrachtgever bij de betaling vermeldt dat deze betrekking heeft op een latere declaratie.

7.8Alle vorderingen en termijnen van de interieurarchitect worden terstond opeisbaar wanneer de opdrachtgever surséance van betaling of een schuldsanering in de zin van artikel 284 e.v. Fw heeft verzocht, of in staat van faillissement wordt verklaard, dan wel anderszins in betalingsmoeilijkheden is komen te verkeren. Dit zelfde geldt indien de opdrachtgever zijn bedrijf in een andere rechtsvorm omzet, of aan een derde overdraagt, dan wel de plaats van zijn vestiging en/of zijn woonplaats naar het buitenland verplaatst.

7.9Bij uitblijven van betaling van de declaraties van de interieurarchitect is deze bevoegd niet aan te vangen en/of het werk stil te leggen dan wel extra zekerheid te verlangen. Eventueel uit deze stillegging/opschorting voortvloeiende schade komt niet voor rekening van de interieurarchitect.

7.10Alle geleverde goederen en zaken blijven eigendom van de interieurarchitect tot de offerteprijs hiervan door de opdrachtgever geheel is voldaan.

Artikel 8: Duur en beëindiging

8.1De opdracht kan tussentijds worden opgezegd, zonder dat er sprake is van verwijtbaar tekortschieten door een der partijen in de nakoming van de opdracht. Deze opzegging dient plaats te vinden per aangetekend schrijven met vermelding van de reden van opzegging.

8.2Bij tussentijdse beëindiging van de opdracht door de opdrachtgever zonder dat er sprake is van verwijtbaar tekortschieten in de nakoming van de opdracht door de interieurarchitect, alsmede bij tussentijdse beëindiging door de interieurarchitect wegens verwijtbare handelingen van de opdrachtgever, is de interieurarchitect gerechtigd te vorderen:

(a) 125% van het honorarium, berekend naar de stand van de werkzaamheden ten tijde van de opzegging;

(b) de vergoeding van alle gemaakte en nog te maken kosten, voortvloeiend uit de verplichtingen die de interieurarchitect ten tijde van de opzegging reeds is aangegaan met het oog op de vervulling van de opdracht.

Artikel 9: Vertraging in de uitvoering van de opdracht

Indien de vervulling van de opdracht wordt vertraagd of onderbroken door omstandigheden die de interieurarchitect niet kunnen worden toegerekend, dan is opdrachtgever verplicht de kosten die deze vertraging tot gevolg heeft te betalen respectievelijk aan de interieurarchitect te vergoeden. Voor zover mogelijk zal de interieurarchitect de opdrachtgever tijdig informeren over de vertraging en de kosten die dit met zich meebrengt.

Artikel 10: Afwijkingen van ontwerp

Afwijkingen van geringe betekenis tussen enerzijds het geleverde werk van de interieurarchitect en anderzijds het oorspronkelijke ontwerp kunnen geen reden vormen voor afkeuring, korting, schadevergoeding of ontbinding van de opdracht. Afwijkingen die, alle omstandigheden in aanmerking genomen, in redelijkheid geen of een ondergeschikte invloed hebben op de gebruikswaarde van het ontwerp, worden steeds geacht afwijkingen van geringe betekenis te zijn.

Artikel 11: Eigendoms- en auteursrechten

11.1Originelen van tekeningen, schetsen, bestekken, begrotingen, ramingen, rapporten en andere bescheiden die de interieurarchitect bij de vervulling van de opdracht heeft vervaardigd, blijven zijn eigendom, ongeacht of deze ter beschikking zijn gesteld aan de opdrachtgever of aan derden.

11.2De interieurarchitect heeft met uitsluiting van ieder ander het recht van verwezenlijking, openbaarmaking, verveelvoudiging en herhaling van zijn ontwerpen, schetsen, foto’s en alle andere afbeeldingen van zijn ontwerp, zoals bedoelt in de Auteurswet 1912 of de Beneluxwet inzake tekeningen en modellen, zulks ongeacht of deze aan de opdrachtgever of aan derden ter beschikking zijn gesteld.

11.3Het is de opdrachtgever niet toegestaan de uitvoering van een ontwerp van de interieurarchitect, of een deel daarvan, te (doen) herhalen zonder de uitdrukkelijke toestemming van de interieurarchitect.

Artikel 12: Aansprakelijkheid

12.1Indien bepaalde onderdelen van de opdracht, waaronder constructieve en installatie adviezen, door derden worden vervuld, is de interieurarchitect voor deze onderdelen en voor het handelen van deze derden niet aansprakelijk. Bedoelde derden dienen in het voorkomende geval zelfstandig te worden aangesproken.

12.2De interieurarchitect is niet aansprakelijk voor directe en indirecte schade van de opdrachtgever of derden, waaronder gevolgschade en bedrijfsschade.

12.3De interieurarchitect is bevoegd om fouten waarvoor hij aansprakelijk is voor eigen rekening te herstellen en/of de uit die fouten voortvloeiende schade te beperken of op te heffen.

12.4Indien het ontwerp van de interieurarchitect niet kan worden uitgevoerd voor de geraamde bouwsom en deze omstandigheid te wijten is aan de interieurarchitect, dan is de interieurarchitect slechts gehouden zijn ontwerp te herzien zonder dat hij aansprakelijk is voor eventuele extra kosten. De kosten van herziening van het ontwerp zijn in dat geval voor rekening van de interieurarchitect.

12.5Indien de opdrachtgever enig aan de opdracht verbonden schaderisico heeft verzekerd of anderszins aan derden heeft overgedragen, dan is hij gehouden zijn rechten tegenover de verzekeringsmaatschappij of bedoelde derde over te dragen aan de interieurarchitect, bij gebreke waarvan de aansprakelijkheid van de interieurarchitect met het bedrag van de uitkering wordt verminderd.

12.6In geval van aansprakelijkheid van de interieurarchitect, is deze voor de te vergoeden schade per opdracht steeds beperkt tot een bedrag van € 75.000,-, of, indien het honorarium van de interieurarchitect hoger is dan € 75.000,- , tot een bedrag gelijk aan het honorarium van de interieurarchitect met een maximum van € 1.000.000,-Onder honorarium wordt verstaan het bedrag bedoeld in artikel 5 lid 1, exclusief de kosten genoemd in artikel 5 lid 2.

12.7Onverminderd lid 6 van dit artikel is iedere aansprakelijkheid van de interieurarchitect beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door de in artikel 15 genoemde rechter wordt bepaald.

12.8De interieurarchitect sluit ter zake van zijn aansprakelijkheid als bedoeld in dit artikel een verzekering af. Op verzoek van de opdrachtgever legt de interieurarchitect de bescheiden over, waaruit blijkt dat hij aan deze verzekeringsplicht heeft voldaan.

12.9Elke vordering tot schadevergoeding vervalt, indien de vordering niet binnen 14 dagen na het constateren van de schade of het gebrek schriftelijk aan de interieurarchitect kenbaar is gemaakt. In ieder geval vervalt elke vordering tot schadevergoeding indien deze niet binnen één jaar na de dag waarop de opdracht door voltooiing of opzegging is geëindigd, in rechte aanhangig is gemaakt.

Artikel 13: Overmacht

13.1Onder overmacht wordt verstaan elke omstandigheid die nakoming van de opdracht blijvend of tijdelijk verhindert, en die niet aan de interieurarchitect kan worden toegerekend. Hieronder is mede begrepen: stakingen in bedrijven waarmee de interieurarchitect overeenkomsten heeft gesloten ten behoeve van de uitvoering van de opdracht, een algemeen gebrek aan de benodigde grondstoffen, niet voorzienbare stagnatie bij toeleveranciers, alsmede, voor zover daaronder niet reeds inbegrepen, het geval dat de interieurarchitect geestelijk of lichamelijk verhinderd is de opdracht naar behoren te vervullen.

13.2De interieurarchitect heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die overmacht veroorzaakt eerst pas intreedt nadat de interieurarchitect zijn verbintenis had moeten nakomen.

13.3Ingeval van overmacht heeft de interieurarchitect het recht om zijn verplichting op te schorten. Indien de verhindering van nakoming als gevolg van overmacht langer dan één maand voortduurt, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat een van de partijen schadeplichtig is.

13.4Indien de interieurarchitect bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan, of slechts beperkt aan zijn verplichtingen kan voldoen, is de interieurarchitect gerechtigd dit deel afzonderlijk te declareren en is de opdrachtgever gehouden deze declaratie te voldoen.

Artikel 14: Ontbinding

Indien na het sluiten van de overeenkomst aan de interieurarchitect omstandigheden ter kennis komen die goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal voldoen, is de interieurarchitect gerechtigd de overeenkomst van opdracht zonder rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden en vergoeding van kosten, schade en rente te vorderen, tenzij de opdrachtgever op eerste verzoek passende zekerheid aanbiedt voor de nakoming van diens verplichtingen.

Artikel 15: Toepasselijk recht en geschillenbeslechting

15.1Nederlands recht is van toepassing op de opdracht en de overeenkomsten die daarvan een uitvloeisel zijn.

15.1Alle geschillen- daaronder mede begrepen die, welke slechts door één der partijen als zodanig worden beschouwd- die tussen de opdrachtgever en de interieurarchitect of hun rechtsopvolgers of rechtverkrijgenden ontstaan naar aanleiding van de opdracht, dan wel van overeenkomsten die daarvan uitvloeisel zijn, worden beslecht door de gewone burgerlijke rechter.

Artikel 16: Deponering

Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd ter  griffie van de Rechtbank Oost-Brabant, locatie ’s-Hertogenbosch.